Фармони №229 Печать
Автор: Комрон   
04.02.2017 13:35

Фармони №229

ФАРМОН

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИИ

ЉУМњУРИИ тОљИКИСТОН

АЗ 09  АВГУСТИ  СОЛИ 2001

№229

«ДАР БОРАИ ТАРТИБИ ПЕШНИЊОДИ ЊИСОБОТЊО ОИДИ ФАЪОЛИЯТ ДАР СОЊАИ МУОМИЛОТИ ЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО АЗ ТАРАФИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ»

Душанбе-2001с.

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ФАРМОН

ш. ДУШАНБЕ                     №229            09 АВГУСТИ  СОЛИ 2001

«ДАР БОРАИ ТАРТИБИ ПЕШНИЊОДИ ЊИСОБОТЊО ОИДИ ФАЪОЛИЯТ ДАР СОЊАИ МУОМИЛОТИ ЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО АЗ ТАРАФИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ»

Бо маќсади иљрои моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо», банди 5 Замима оиди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон, фармони муштараки Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон «Оиди пурзўр намудани мубориза алайњи нашъамандї ва таъмин намудани гардиши ќонунии маводи нашъадор» аз 25.07.2001с. №202/437, бо маќсади сариваќт таъмин ва пешнињод намудани њисоботњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї, новобаста аз шакли моликият ва тобеъияти идоравї дар самти гардиши ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо.

ТАСДИЌ МЕКУНАМ:

1. Муќарарот дар бораи тартиби пешнињоди њисоботњо оиди фаъолият дар соњаи муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

2. Тартиби нигоњдорї, бањисобгирї ва бурдани амалиётњои вобаста бо гардиши муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар журналњои махсус.

3.

ФАРМОН МЕДИЊАМ:

I Ба Шўъбаи моддањои махсусназоратшаванда дар назди Вазорати тандурстии Љумњурии Тољикистон (Мингбоев Л.К.):

I.1 Сариваќт дидани њисоботи шахсони њуќуќї ва тайёр намудани њисоботњои љамбастии семоња, нимсола ва солона оиди миќдори воридот, истифодабари, таќсимот ва нобуд кардани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї, бо маќсади муайян намудани талабот ба онњо.

I.2 Зиёд намудани шумораи фармони мазкур ба миќдори зарурї ва бурда расонидан ба њама сардорони вазорату идорањо, инчунин корхонањо новобаста аз шакли моликият ва тобеъияти идоравиашон фаъолият кардан дар самти муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар соњаи тандурустї.

I.3 Таъмини додан ва фањмонидани шахсони њуќуќи дар самти муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо, инчунин     тарзи ба кор бурдани тартиб ва дастури фармони тасдиќшудаи мазкур.

II Ба сардорони шахсони њуќуќии соњаи тандурустї барои таъмини назорати ќатъи ва иљроиши сариваќтии фармони мазкур дар зерсохторњои  корхонањо, муасиисањо ва ташкилотњо.

III Барои сари ваќт пешнињод кардани њисобот оиди муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба зиммаи сардорони шахсони масъули њуќуќии соњаи тандурустї гузошта шавад.

IV Назорат аз болои иљрои фармони мазкур ба ўњдаи муовини Вазир А. Латипова гузошта шавад.

ВАЗИР                                                А. Ахмедов

Замимаи №1

Ба фармони ВТЉТ

аз 09.08.2001с.№229

МУЌАРРАРОТ

ДАР БОРАИ ТАРТИБИ ПЕШНИЊОДИ ЊИСОБОТЊО ОИДИ ФАЪОЛИЯТ ДАР СОЊАИ МУОМИЛОТИ ЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО АЗ ТАРАФИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ

Муќаррароти мазкур муайян кардани тартиби пешнињоди њисоботњо оиди фаъолияти алоќаманди бо гардиши ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар соњаи тандурустї ва оиди захираи воситањо ва маводњо бо нишондоди шумораи онњо то њолати 31-уми декабри њисоботи солона.

Шахсони њуќуќии соњаи тандурустї новобаста аз њолати ташкилї-њуќуќї, шакли моликият ва тобеияти идоривияшон (ва ѓайрањо) доштани иљозатнома барои воридот, содирот, аз нав коркардабарої, истењсолот, тайёркунї, нигоњдорї, фурўхтан (чакана ва яклухт), пањкунї, истифодабари (инчунин бо маќсади корњои илмию таълимї, барои гузаронидани санљиш ва њаммонад кардан)-и воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо пешнињод њисобот ба Шўъбаи моддањои махсусназоратшаванда дар назди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон (минбаъд ШМММ) на дертар аз санаи 15-уми моњ, то давраи њисоботии њисоботи семоњаи меомадагї ва њарсола то 15-уми январ њисоботи солона оиди миќдори воридот, содирот, истењсолот, фурўш, пањнкунї, истифодабарї, нобудсохтани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо (бо њар як номгўй) ва инчунин захира бо њолат то 31-уми декабри њисоботи солона бо шакли замима кардашудаи №№ 1;2;3;4;5)

Дар ваќти воридот тибќи тартиби муќараргардида дар сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо бо маќсади истифодабари дар соњаи тандурустї. Шахс дар мўњлати 10 рўз аз ваќти анљомдињии баќайдгирии молњои муќараргардида ба ШММН нусхаи «Шањодатнома барои воридот» бо нишондоде, ки  аз кадом давлат ворид шудаанд ва дар рўйхати хадамоти гумрук оиди баќайдгирии воридотї пешнињод кунад.

Дар зери руйхати баќайдгирифташудаи муќараргардида бояд, ки таърихи рўз, имзо ва нусхаи шахсии раќами мўњри шахси мутасадии хадамоти гумрукии ба рўйхат гиранда гузошта шавад.

Дар ќаламравї Љумњурии Тољикистон «Шањодатнома барои воридот» барои воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо  сариваќт тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, дода мешавад.

ШММН барои муќарар кардани ахбороти дар њисоботњо љойдошта, тибќи тартиби муќарраргардида, њамоњангсозї ва назорат оиди муомилоти ќонунї, истифодабарии маќсаднок ва муќараркардани талаботи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо  истифода бурда мешавад.

Шахсоне, ки дар банди 2 дастурамали мазкур дарљ гардидаанд, дар њолати аз навсози ё барњамхурї пешнињод бо тартиби муќараргардидаи дастурамали мазкур, њисобот оиди фаъолияти алоќаманд бо муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо  дар давраи пешнињоди њисоботи охирини  онњо дохилнашуда то рўзи аз навсози ё барњамхурї, дохил кардани ахборот оиди захираи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо  як рўз пеш аз навсози ё барњамхурї.

Барои пешнињод ё вайрон кардани мўњлати пешнињод накардани ахборот дар назар гирифташудаи муќаррароти мазкур, инчунин шахсоне, ки нодуруст пешнињод кардаанд тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љавобгар мебошанд!

Сардори ШММН                                 Л.К. Мингбоев


Замимаи №1

Ба фармони ВТЉТ

аз 09.08.2001с.№229

ЌОИДАИ НИГОЊДОРЇ, БАЊИСОБГИРЇ ВА БУРДАНИ АМАЛИЁТЊОИ ВОБАСТА БО ГАРДИШИ МУОМИЛОТИ ЌОНУНИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР ЖУРНАЛЊО МАХСУС

1. Ќоидањои мазкур муайян мекунанд тартиби бурдан ва нигоњдорї журналњои махсуси баќайдгирии амалиёте, ки бо муомилоти ќонунини воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо алоќаманданд (минбаъ журнали баќайдгири номида мешавад).

2. Шахсони њуќуќие, ки фаъолияти бо муомилоти ќонунини воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо алаоќамандро амалимекунанд ба тарзи њатми журнали баќайдгириро ташкил намоянд.

3. Журнали баќайдгири инчунин дар зервоњидњои шахсони њуќуќие, ки фаъолияташон бо муомилоти ќонунини воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо алаоќаманданд ташкил карда мешавад.

4. Шакли журнали баќайдгирии амалиёти алоќаманд бо воситањои нашъадор  тибќи фармони муштараки ВТЉТ ва ВКДЉТ «Дар бораи пурзўр намудани мубориза бар зидди нашъамандї ва таъмини муомилоти ќонунии маводњои нашъадор» аз 25.07.2001с. №202/437.

5. Дар асоси навиштаљоти журнали баќайдгири шахсони њуќукї бо тартиби муайян оиди фаъолияти худ, алоќаманд бо муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо пешнињод мекунанд.

6. Њар як амалиёте, ки  вобаста бо муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар натиљаи  таѓйир ёфтани миќдор ва њолати онњо амалї мегарданд, дар журнали баќайдгири ба дарљ карда шаванд.

7. Дар журнали баќайдгири љадвал ба назар гирифташудаст, ки хусусияти фаъолияти шахсони њуќуќї ва итилиооти дар онљо иникос ёфташударо бо назардошти ќоидањои мазкур ба инобат мегирад.

8. Сардорони шахсони њуќуќї шахсро барои бурдан ва нигоњдоштани дафтари (журнал) баќайдгири аз он љумла дар зерсохторњо ва филиалњо, ки ба ўњдаи онњо вогузор карда шудааст, таъин менамоянд.

9. Журнали баќайдгири бояд, ки сањифагузори, бандубаст ва бо мўњрї Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї пахш карда шавад. Шумораи сањифањо дар дафтари баќайдгири бо имзои директори Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї ё ин, ки аз тарафи иљоракунандаи вазифа тасдиќ карда мешавад.

10. Сабт кардан дар журнали баќайдгир аз тарафи шахси масъул оиди бурдан ва нигоњ доштан (ранги бунафш) дар  тартиби таърихи бевосита баъди њар як амалиёт, тибќи банди 4 тартиби муќараргардида, дар асоси њуљљатњои тасдиќшудаи иљрогардидаи ин амалиёт (дар китоби баќайдгири сутуни алоњида номгў нишон дода мешавад, раќам ва санади ин њуљљатњо).Њуљљатњои нишондодашуда ё нусхаи онњо ки бо тартиби муайян тасдиќ гардидаанд дар папкаи алоњида ки њамроњи журнали баќайдгири нигоњ дошта мешаванд.

11. Дар журнали баќайдгири номгўи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар ќавс – номи фирма (муродиф), ки онњо аз тарафи шахсони њуќуќї гирифташудаанд, шумораи онњо, намуди амалиёт, санади гузаронидани амалиёт, ному насаб ва имзои шахси гузаронандаи амалиёт.

12. Ќайди раќамгузори дар журнали баќайдгири дар давоми таќвими сол бо зиёдшавии раќамњо. Ќайди раќамгузори дар китоби нави баќайдгири аз раќаме сар мешавд, ки дар шумораи охирини журнали пуркардашудаи соли сипаришуда гузошта шудааст.

13. Сањифањои  дар соли гузашта истифода нашудаи журнали баќайдгири дар соли оянд истифодабурда мешаванд, ичунин раќамгузори аз раќами 1 сармешавад.

14. Њар як сабт дар журнали баќайдгири бо имзои шахси масъул барои пеш бурдан ва нигоњдоштан бо нишондоди ному насаб тасдиќ карда мешавад.

15. Ислоњ дар журнали баќайдгири бо имзои шахси масъул барои пеш бурдан ва нигоњдоштан тасдиќ карда мешавад. Тоза кардану дубора навишта дар журнали баќайдгири иљозат дода намешавад.

16. Шахси мутассадие, ки ба ўњдаи вай назорат аз болои пешбурдан ва нигоњдоштан журнали баќайдгири њар моњ як маротиба ќайд дар журнал санљиш карда мешавад, дар сатри дигари пас аз сабти охирини дар лањзаи санљиш дар журнали баќайдгирии ќайдњои дахлдорро оид ба он санљиши гузаронидашуда (бо нишон додашудани таърихи њамон рўз ) онро бо имзои худаш тасдиќ мекунад.

17. Журнали баќайдгири дар шкафи оњанине (сейф), ки калидаш дар дасти шахси масъуле мебошад, ки ба ўњдаи вай пешбурдан ва нигоњдоштан журнали баќайдгири вогузор карда шудааст.

18. Журнали баќайдгири дар шкафи оњанин (сейф), ки калидаш дар дасти шахси мутассади оиди бурдан ва нигоњдори нигоњ дошта мешавад.

19. Журнали баќайдгирии пуркардашуда ба бойгони шахси њуќукї дода мешавад, ки дар муддати 5 сол баъди даровардани сабти охирон нигоњ дошта мешавад.  Бо гузаштани мўњлати нишондодашуда журнали баќайдгири бо санади тасдиќкардашудаи роњбарони шахсони њуќуќї нобуд карда мешавад.

20. Дар ваќти барњамхурї ё, инки аз нав ташкилкунии шахси њуќуќї журнали баќайдгирї барои нигоњдоштан ба маќоми дахлдори њокимияти иљроя дода мешавад.

Сардори ШММНН                                          Л. К. Мингбоев


Замимаи № 1

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БА АМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли №1 -ВВНПП

Семоњаи аввал            __________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Рамзи муассиса

Муассисаи њисоботдињанда аз рўиРУКТ (ОКПО)

Намуди фаъолият аз рўиТУНФИ (ОКЭД)

Соњањои _________

(ОКОНХ)

Њудудњои ТУТОМЊ (ОКАТО)

Вазорат (маќомот), ташкилот ва идораТУМЊДИ (ОКОГУ)

Ташкилотњои њуќуќї –ТШТЊ (КОПФ)

Шаклњои моликият аз рўиТШМ (КФС)

1

2

3

4

5

6

7

№т/р

Номгўи нест кардани воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо

Рамзи њудудњои соњавии РУК

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашууда дар давраи њисоботї

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњоинобудкардашуда ва дубора њисоб кардани моддањои таъсиркунандадар давраи њисоботї

Захираи (боќимонда) воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

Њисобї кардани захираи (боќимонда) мављудбудаи воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

1

2

3

4

5

6

7

Роњбари муассиса________________________                                                ________________

(ному насаб)                                                                                  (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________    _________________________      _________________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                   (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

( раќами телефон)                                                (таърихи пур кардани шакли њисобот)


Замимаи №2

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БААМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли № 2 -ВНПП

семоња дуюм

__________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Рамзи муассиса

Муассисаи њисоботдињанда аз рўиРУКТ (ОКПО)

Намуди фаъолият аз рўиТУНФИ (ОКЭД)

Соњањои _________

(ОКОНХ)

Њудудњои ТУТОМЊ (ОКАТО)

Вазорат (маќомот), ташкилот ва идораТУМЊДИ (ОКОГУ)

Ташкилотњои њуќуќї – ТШТЊ (КОПФ)

Шаклњои моликият аз рўи ТШМ (КФС)

1

2

3

4

5

6

7

п\п

Номгўивоситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашуда

Рамзи њудудњои соњавии РУК

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашууда дар давраи њисоботї

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашуда ва дубора њисоб кардани моддањои таъсиркунанда дар давраи њисоботї

Захираи (боќимонда) воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

Аз нав ба њисоб гирифтани захираи (боќимонда) мављудбудаи воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

1

2

3

4

5

6

7

Роњбари муассиса________________________                                                           ________________

(ному насаб)                                                                               (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________     __________________________      ________________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                       (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

( раќами телефон)                                                (таърихи пур кардани шакли њисобот)

Замимаи №3

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БААМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли №3-РНПП

семоњаи сеюм

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Рамзи муассиса

Муассисаи њисоботдињанда аз рўиРУКТ (ОКПО)

Намуди фаъолият аз рўиТУНФИ (ОКЭД)

Соњањои _________

(ОКОНХ)

Њудудњои ТУТОМЊ (ОКАТО)

Вазорат (маќомот), ташкилот ва идораТУМЊДИ (ОКОГУ)

Ташкилотњои њуќуќї – ТШТЊ (КОПФ)

Шаклњои моликият аз рўи ТШМ (КФС)

1

2

3

4

5

6

7

п\п

Номгўивоситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашуда

Рамзи њудудњои соњавии РУК

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашуда дар давраи њисоботї

Миќдори воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои нобудкардашуда ва дубора њисоб кардани моддањои таъсиркунанда дар давраи њисоботї

Захираи (боќимонда) воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

Аз нав ба њисоб гирифтани захираи (боќимонда) мављудбудаи воситањои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо ба рўзи охирини давраи њисоботї

1

2

3

4

5

6

7

Роњбари муассиса________________________                                                        ________________

(ному насаб)                                                                             (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________     _________________________      _________________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                       (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

( раќами телефон)                                                (таърихи пур кардани шакли њисобот)

Замимаи №4

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БААМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли №4-ИНПП

семоњаи чорум

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Рамзи муассиса

Муассисаи њисоботдињанда аз рўиРУКТ (ОКПО)

Намуди фаъолият аз рўиТУНФИ (ОКЭД)

Соњањои _________

(ОКОНХ)

Њудудњои ТУТОМЊ (ОКАТО)

Вазорат (маќомот), ташкилот ва идораТУМЊДИ (ОКОГУ)

Ташкилотњои њуќуќї – ТШТЊ (КОПФ)

Шаклњои моликият аз рўи ТШМ (КФС)

1

2

3

4

5

6

7

Дар давраи хисоботи бароварда шуд:

№ р/т

Номгўивоситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо

Рамзи њудудњои соњавии РУК

маводњои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар давраи њисоботї

Миќдори дуборањисобкуни дар таъсири маводњои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар давраи њисоботї

Дар давлат

1

2

3

4

5

6

Роњбари муассиса________________________                                       ________________

(ному насаб)                                                                (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________     ___________________________      _______________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                       (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

( раќами телефон)                                                (таърихи пур кардани шакли њисобот)

Замимаи  №5

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БААМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли №5-УНПП

нимсола,

__________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Рамзи муассиса

Муассисаи њисоботдињанда аз рўиРУКТ (ОКПО)

Намуди фаъолият аз рўиТУНФИ (ОКЭД)

Соњањои _________

(ОКОНХ)

Њудудњои ТУТОМЊ (ОКАТО)

Вазорат (маќомот), ташкилот ва идораТУМЊДИ (ОКОГУ)

Ташкилотњои њуќуќї – ТШТЊ (КОПФ)

Шаклњои моликият аз рўи ТШМ (КФС)

1

2

3

4

5

6

7

№ т/р

Номгўивоситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо

Рамзи њудудњои соњавии РУК

Миќдори воридшудаи маводњои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар давраи с њисоботї

Миќдори дуборањисобкуни дар таъсири маводњои доругии нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо дар давраи њисоботї

Аз кадом давлат

1

2

3

4

5

6

Роњбари муассиса________________________                                            ________________

(ному насаб)                                                                (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________     _______________________      _________________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                       (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

( раќами телефон)                                                (таърихи пур кардани шакли њисобот)

Замимаи  №6

Дастурамал дар бораи  тартиби пешнињоди њисоботњо оид ба муомилоти ќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо аз тарафи шахсони њуќуќии соњаи тандурустї

ЊИСОБОТ

ОИДИ БААМАЛБАРОРИИ ВОСИТАЊОИ НАШЪАДОР, МОДДАЊОИ ПСИХОТРОПЇ ВА ПРЕКУРСОРЊО ДАР СОЛИ 20___

Шакли  №6-ИДНПП

солона

__________________________________________________________________________________________

(номгўи муассиса, идора, ташкилот)

__________________________________________________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронї___________________________________________________________________

Суроѓаи макони корхона ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(телефон, факс, суроѓаи почтаи электронї)

Иљозатнома________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

№ т/р

Номгўи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо

Рамзи њудудњои соњавии РУК

Квотањои муќаррар

намудаи давлатї

Маълумоти њаќиќи дар давраи њисоботї

Ворид гардиддар шаклидоругї

Моддаи хушки доругиињисобї кардашудаи воридгардида

Дар шакли доругї истифода гардид

Истифода гардид, моддањои хушки њисобї кардашуда

Захираи (боќимонда) моддањои доругї дар анљоми сол

Захираи (боќимонда) моддањои хушки доругии

њисобї кардашуда дар анљоми сол

Мутобиќат накардан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Воситањои нашъадор

Моддањои психотропї

Прекурсорњо

Роњбари муассиса________________________                                              __________________

(ному насаб)                                                                   (имзо)

Шахси мутасаддї

оид ба навиштани шаклњо_____________________     __________________________        _______________

(вазифа)                                       (ному насаб.)                                       (имзо)

__________________                                «___»______________________200__год.

 

( раќами телефон)                                          (таърихи пур кардани шакли њисобот)