Фармони №536 Печать
Автор: Комрон   
04.02.2017 11:20
ФАРМОНИ №536

ВАЗОРАТИ

ТАНДУРУСТИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

734025, ш.Душанбе, к. Шевченко, 69, Тел. (3772) 21-18-35, 21-92-67, телетайп  201185, табиб, Факс (3772)  21-15-25

аз/от « 03 »10  2005 с/г 536

ФАРМОИШ - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дар бораи тасдиќ кардани ќоидањои муомилоти

воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир

Тибќи банди 2 ќарори Њукумати Тољикистон аз 29.12.2003 № 576 «Дар бораи тасдиќ намудани Номгуи моддањои сахттаъсир ва Номгуи моддањои зањрнок», бо маќсади муќаррар намудани тартиби ягона ва таъмини назорат аз болои муомилоти воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир

ТАСДИЌ МЕКУНАМ:

1. Ќоидањои умумии бањисобгирии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар муассисањои тандурустї.

2. Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар дорухонањо.

3. Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар шуъба ва њуљрањои муассисањои табобатию пешгирї.

4. Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар анборњои дорухонањо (базањо).

5. Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар ташхисгоњњои назоратию-аналитикии муассисањои дорусозї ва муассисањои таълимии соњаи тандурустї.

6. Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар муассисањои дорусозие, ки ба истењсоли воситањои доруги машѓуланд.

ФАРМОН МЕДИХАМ:

1.Ба роњбарони идорањои тандурустии ВМБК, вилоятњои Хатлон ва Суѓд, ш. Душанбе, сардухтурони муассисањои табобатию пешгирии љумњурияви ва ноњиявии МПТ, БМШ ва БМН-и районњои тобеи љумњурї, роњбарони дармонгоњњо, марказњо, муассисањо ва ташкилотњои илми-тадќиќоти ва дорусози, лабораторияњои тафтишотї-тадќиќотї ва муассисањои таълимї, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон:

1.1.Иљрои бечуну чарои Фармоиши мазкурро дар корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои зердастихуд таъмин намоянд.

1.2.Ба роњ мондани ќайдгирии миќдории доруњои зањрнок ва  сахттаъсир, ки њисобгирии шайъи-миќдори таллуќ доранд, таъмин намоянд.

2. Ба духтурони табобаткунанда:таъин ва истифодаи доруњои зањрнок ва сахттаъсиреро, ки истеъмоли онњо дар Љумњурии Тољикистон ичозат дода шудааст, бо ќайди номгуи дору, воя ва миќдори он дар вараќаи бемори ба роњ монанд.

3. Ба зиммаи роњбарони корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои тандурустї масъулияти фарди барои баќайдгирї, нигоњдорї, таъини дуруст, фуруш, истифодаи оќилонаи воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ва вараќањои доруги, њамчунин сари ваќт ва бо тартиби муќараргардида нобуд кардани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсире, ки мўњлати истеъмолашон гузашта, ба талаботи сифати стандарти љавобгуй нестанд, во гузошта шавад.

4.Ба сардори Шўъбаи моддањои махсус назоратшавандаи назди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон (Нидоев С.Н.):

4.1.Њамоњангсози ва назоратро аз болои фаъолияти корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо, аз љумла муассисањои байналхалќи, новобаста аз статуси ташкилию њуќуќї ва шакли моликият, ки ба муомилоти (воридот, содирот, коркард, нигоњдорї, таќсимкуни, таъини додан ва фуруш) воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир сару кор доранд, таъмин намояд.

4.2. Мављудияти вараќањоро барои додани воситањои доругии сахттаъсир ва зањрнок дар муассисањои табобатию. пешгирї ба назорат гирад. Захираи вараќањои дорухат барои воситањои доугии сахттаъсир ва зањрнок (шакли № 17-02/У-01) дар муассисањои табобатию пешгирї набояд аз эњтиёљоти 6 (шаш) моња зиёд бошад.

4.3.Китобу журналњои корхонањо, ташкилотњо ва муассисањои тандурустиро новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравї, ки ба фаъолияти воридот ва содироти (фуруши) яклухти воситањои доругии сахттаъсир ва зањрнок машѓуланд, раќамгузори намуда, духта ва бо муќри Шўъбаи моддањои махсус назоратшавандаи назди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон тасдиќ намояд.

5. Назорат аз болои иљрои Фармиши мазкур ба зиммаи муовини аввали Вазир (А.А.Темуров) гузошта шавад.

Вазир                                                     Н.Файзуллоев


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

ЌОИДАЊОИ УМУМИИ БАЌАЙДГИРИИ ВОСИТАЊОИ ДОРУГИИ ЗАЊРНОК ВА САХТТАЪСИР ДАР МУАССИСАЊОИ ТАНДУРУСТЇ

Дар муассисањои тандурустии Љумњурии Тољикистон, ба ѓайр аз дорухонањо,  баќайдгирии шайъї-микдорї воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсири зерин ба роњ монда мешавад:

а) зањрнок: ангидриди мишяк, арсенати натрия, дийодиди ртут, дихлориди ртут (сулема), окситсианиди ртут (ртути окситсианист), сианиди ртут (ртути тианид), серебра нитрат (ляпис), стрихнина нитрат, суксаметоний (дитилин);

б) сахттаъсир: тетракаин (дикаин), галотан (фторотан), кетамина гидрохлорид, пропанидид (сомбревин), тиопентал натрия, трамадол, тригексифенидил (циклодол, паркопан), хлороформ барои наркоз, клонидин.

Дар муассисањои дорухонагї ба баќайдгирии шайъї-миќдорї тамоми воситањои доругии зањрнок дар боло зикргардида ва воситањои доругии сахттаъсири тетракаин (дикаин) ва тригексифенидил (циклодол, паркопан) тааллуќ доранд.

Бањисобгирии воситањои доругии зањрнок дар китобњои алоњидаи бањисобгири аз руи шакл тибќи замимаи фамроиши мазкур ба роњ монда мешавад.

Дар китобњои бањисобгири њамаи вараќањо раќамгузори гардида, духта шуда, бо муњр тасдиќ карда мешаванд.

Ба расмият даровардани њуљљатии амалиётњо оиди ќабул ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир тавассути борхатњо алоњида, санадњо, вараќањои дорухат, санадњои таини миќдор барои ташхис ва ѓайра амалї мегардад.

Китобњои бањисобгирї ва њуљљатњои воридоти-содиротии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир аз њуљљатњои дигари бањисобгирии амволи боќимондаи тибби дар љевонњо ва ќуттињои ќулфшаванда нигоњ дошта мешаванд. Вараќањои дорухат (дархостњо) барои додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар асоси ќоидањои умумии, аз љониби ВТ ЉТ тасдиќ карда шуда, навишта мешаванд.

Ба харљ рафтани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир бевосита баъди додани онњо (додан, даровардан) ќатъиян тавассути њуљљати харљ (вараќаи дорухат, борхатва ѓ.) ё ин ки ќайди духтур дар таърихи касали (дафтарчаи тибби) амали карда мешавад.

Аз ќайд баровардани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсири дар њолати ѓайриистеъмоли ќарордошта ё гумшуда тибќи ќоидањои амалкунанда ба амал бароварда мешаванд.

Дар њама гуна њолатњои аз њисоб баровардани воситањои доругии зањрнок тафтишоти маъмури гузаронида мешавад. Дар вакти тафтишот сабабхои сари вакт бо таъиноти вокеи истифода нашудани воситањои доругии зањрнок ва гуноњи шахсони мутассади, ки тибќи ќоида љавобгаранд, агар вайроншави бо гуноњи онњо содир шуда бошад, омухта мешаванд.

Маводњои тафтишоти маъмури ва хулосаи лабораторияи тафтишоти-ташхисоти (соњаи ихтисоси мувофиќ) ба санади холати техникии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, ки аз њисоб бароварда мешавад, зам карда мешавад.

Санади њолати техникии воситањои доругии зањрнок, ки аз њисоб бароварда мешаванд, дар се нусха навишта мешавад ва аз љониби ташкилоти болонишин, ки бо ќарораш воситањои доругии аз њисоб баровардашуда бо санад нобуд карда мешаванд, тасдиќ карда мешавад.

Нобуд кардани воситањои доругии зањрнок аз љониби комиссияи аз тарафи роњбари муассиса таъин карда мешавад, бо иштироки њатмии намояндаи Санитрию эпидемиолдогї ва Шўъбаи моддањои махсус назоратшавандаи назди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон бо санад, ба амал бароварда мешаванд.

Нобудкунии воситањои доругии зањрнок бояд ду маротиба дар як сол пас аз ќабул кардани санади тасдиќшудаи аз њисоб баровардан ё ќабул кардани воситањои доругии зањрноки аз њисоб бароварда дар анбор, ба амал бароварда шавад.

Нобудкунии воситањои доругии зањрнок њамчун амри охирин бо иљозати роњбари ташкилоти болнишин дар њолатњои зерин иљозат дода мешавад:

- ѓайриимкон будани аз нав коркардабароии (ба сифати ашёи хом истифода намудан) воситањои доругии зањрнок, ки ба маќсадњои тибби истифода намудани онњо имкон надорад;

- дар њолати ба маќсад будани равон кардани воситањои мазкур ба тањќиќи лаборатори ё аз нав коркардабарои аз сабаби кам будани миќдори онњо.

Шакли нобуд кардани воситањои доругии зањрнок аз љониби комиссия вобаста ба хусусиятњои воситањои нобудкунандашаванда ва шароитњои мањал муайян карда мешавад.

Санади нобуд кардани воситањои доругии зањрнок дар ду нусха бароварда шуда, аз љониби роњбари муассиса тасдиќ карда мешавад.

Дар санад нишон дода мешавад: таърихи нобуд карда шудани дору, ваќт, макон, миќдори (вазни холи ва бо ќути) серия доруи нобудкардашуда ва шакли нобуд кардани он, насаб, вазифа, имзои аъзоњои комиссия нобудкуи. Яке аз нусхањои тасдиќ  гардидаи санад ба ташкилоти болои пешкаш карда мешавад.

Корхонањо, муассисањо ва ташкилотњо дар бораи маълумотњои нињоии микдори воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсири овардашуда, таќсимкардашуда, фурухташуда ва истифодашуда њисоботи солона пешнињод менамоянд (шакл зам карда мешавад).

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшавандаи ВТЉТ                                                        С.Н.НидоевЗамима

ба ќоидањои умумии бањисобгирии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар муассисањои тандурустї

ЊИСОБОТ ОИД БА МАЪЛУМОТЊОИ НИЊОИ ДАР БОРАИ МИЌДОРИ

ВОСИТАЊОИ ДОРУГИИ ЗАЊРНОК ВА САХТТАЪСИРИ ОВАРДАШУДА, ТАЌСИМКАРДАШУДА, ФУРУХТАШУДА ВА ИСТИФОДАШУДА

ДАР СОЛИ 200_

Шакли №1-солона

№ т/р

Номгўи маводњои  оруворї

Код аз рўи таќсимоти

соњавї ОКП

Дар шакли доруворї овардашуда

Воќеи дар соли њисоботи

Фарќият

Дар шакли маводи хушк  овардашуда

Дар шакли маводи доругї истифода гардид

Дар шакли маводи хушк истифода гардида

Захираи (боќимонда)  маводњои доругї дар охири сол

Захираи (боќимонда)   маводи хушк дар охири сол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Маводњои доругии Зањрнок

1

2

3

4

Маводњои доругии Сахттаъсир

1

2

3

4


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

ЌОИДАЊОИ

БАЊИСОБГИРЇ, НИГОЊДОРЇ ВА ДОДАНИ ВОСИТАЊОИ ДОРУГИИ

ЗАЊРНОК ВАСАХТТАЪСИР ДАР ДОРУХОНАЊО

Воситањои доугии тайёре, ки дар таркибашон шакли терапевтии воягии моддањои зањрнок ва сахттаъсир доранд, ба њисоботи миќдори гирифта намешаванд.

Њисоботи шайъї-миќдорї дар китобњои махсусе, ки раќамгузори гардида, духта шуда ва бо муњр ва имзои роњбари муассиса тасдиќ карда шудаанд, пеш бурда мешавад (шакл зам карда мешавад).

Ќайдњо дар ин китоб дар асоси њуљљатњои асосї, ќонунї ва дуруст пуркардашудаи ибтидої (борхатњо, санадњо), њамчунин љамъбасти харљ дар як моњ дар асоси китоби харљи њарруза амалї карда мешаванд.

Ќайдњо дар китоби бањисобгирї дар асоси вараќаи дорухат (дархост) ворид карда мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок бояд танњо дар сейфњо ё љевонњои оњанин нигоњ дошта шаванд.

Воситањои доругии сахттаъсир, новобасти аз шакли доруги, бояд алоњида дар љевонњои оњанин ва рафњои махсус барои онњо људошуда нигоњдори шаванд.

Реактивњое, ки моддањои зањрнок доранд ва њангоми кор дар руи мизи аналитик ва технолог мављуданд, баъди тамом шудани кор бояд дар чевонњои ќулфшаванда нигоњ дошта шаванд.

Дар тарафи дохилии даричањои сейф ва љевоне, ки дар онњо воситањои доругии зањрнок нигоњ дошта мешаванд, бояд навиштаљоти «А» «venena» ва дар тарафи дохилии даричањои љевоне, ки дар он воситањои доругии сахттаъсир нигоњ дошта мешаванд, бояд навиштаљоти «В» "Негоicа", бо номгуйи воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсири дар ин љевон мањфузшаванда, мављуд бошад.

Навиштаљотњо дар штангласњое, ки воситањои доругии зањрнок нигоњ дошта мешаванд, бояд бо ранги сафед дар фони сиёњ ва дар штангласњое, ки воситањои доругии сахттаъсир нигоњ дошта мешаванд, бояд бо ранги сурх дар фони сафед бошанд; дар харду њолат бояд дар штангласњо вояи нињоии якбора ва шабонарузи нишон дода шуда бошанд.

Дар ваќтњои кори калид аз љевони «А», ки дар утоќи ассисенти мављуд аст, бояд дар дасти провизор-технолог бошад.

Сейфњо ва љевонњои «А» баъди анљоми ваќти кори муњр кунонида шуда, пломбир карда шуда, калид, муњр ва пломбир бояд дар дасти мудири дорухона ё шахсони бо фармони дорухона ваколатдоркардашуда нигоњ дошта шаванд.

Тирезањои утоќњое, ки дар онњо воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир нигоњ дошта мешаванд, бояд панљара дошта бошанд, дарњoяш бояд oњанин бошанд ё бо тасмахри оњанин мањкам шаванд. Баъди анљоми кор ин утоќњо ќулф карда шуда, муњр кунонида мешаванд.

Утоќњое, ки дар онњо воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир нигоњ дошта мешаванд, бояд сигнализатсияњои чароѓи ва овози дошта бошанд, ки танњо шабона ба кор дароварда мешаванд.

Воситањои зањрнок ва сахттаъсир аз утоќи анбори ба утоќи ассисентњо барои корњои љорї бояд тавассути мудири дорухона ё шахсони ба ин ваколатдор дода шаванд.

Захираи воситањои доругии зањрнок дар дорухонањои шањри набояд аз эњтиёљоти 3-мoња зиёд бошад, дар дорухонањои дигар бошад, захираи ин моддањо љониби роњбарият вобаста ба дурии дорухона аз анборњои таъминоти муќаррар карда мешавад.

Дар утоки ассисентии дорухона захираи моддањои зањрнок набояд аз эњтиёљот 5-руза зиёд бошад.

Дар дорухонахои навбатдор шабона воситањои доругии зањрнок дар дасти духтури навбатдор ва дар љевонњои бо ќулф мањкамшуда нигоњ дошта мешаванд.

Дар дорухонањо нигоњ доштани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсире, ки истифодаи онњо дар таљрибаи тибби иљозат дода нашудааст, манъ карда мешавад.

Аз њисоб баровардани харољоти табиии мањлулњои воситањои доругии зањрнок дар ампулањо дар њудуди коидањои љорї дар ваќти инвентаризатсияи амволи тибби ба амал бароварда мешавад. Асос барои аз њисоб баровардан санадњо мебошанд, ки дар њар њолати алоњида гузошта мешаванд.

Барои тањќиќи тафтиши људо намудани воситањои доругии зањрнок ва аз ќайд баровардани онњо дар асоси санади људокуни барои тањќиќот (тафтиш) амалї карда мешавад. Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, барои сузандору, дар шакли бат ва хока, ки аз руи вараќаи дорухат аз дорухона дар як руз дода шудаанд, њарруза аз нав дида баромада мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок ба беморони амбулатори аз дорухона тавассути вараќаи дорухат ва ба шуъбањои муассисањои тибби ба воситаи талабот дода мешаванд.

Ба беморони амбулаторї додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсире, ки танњо дар статсионарњо истифода мешаванд, манъ аст.

Дар шакли алоњида додани воситањои доругии зањроноке, ки дар вараќаи дорухат бо омехтаи дигар таркибот нишон дода шудаанд, манъ карда мешавад. Њамчунин додани дихлориди ртут дар шакли хока манъ карда мешавад.

Дар њолати ба дорухона дохил шудани вараќаи дорухати (дархости) воситањои доругии захрнок, фарматсевт (провизор) дар зери номгуи дору ва вояи он бо ранги сурх хат кашида, онњоро тафтиш мекунад.

Агар воя ё миќдори дору бо вайрон кардани талаботњои муќарраргардида навишта шуда бошанд, он гоњ дору дар асоси Дастури мазкур дода шуда, дар китоби ба њисобгирии вараќањои дорухати хато пур карда шуда ќайд карда мешавад.

Њама доруњои дар дорухона тайёркардашуда ва воситањои доругии зањрнок дошта њатман аз назорати хатти, органолептическому, пурсиши ва њамчунин интихобан физики ва кимиёви гузаронида мешаванд.

Дар ваќти гирифтани воситањои доругии зањрнок аз дорухона, ќабулкунанда вазифадор аст, ки мутобиќати навиштаљоти рувараќи доруро бо варарќаи дорухат (дархост) ва њамчунини борхалта ва муњлати истеъмоли онро аз назар гузаронад. Баъд аз ин ќабулкунанда дар дархост барои гирифтани воситањои доругї имзо мегузорад.

Дар њолати ба ёрдамчии фарматсевт додани воситаи доругии зањрнок барои тайёр кардани дору, дар пушти вараќаи дорухат провизор дар бораи додан ва фарматсевт дар бораи гирифтани дору бо нишондоди номгуй ва миќдори он имзо мегузоранд.

Ба љои аз даст навиштан дар пушти вараќаи дорухат мондани муњр мувофиќи маќсад аст:

Дорухона_____________________________________________________

(муассиса)

Таърихи руз

Номгуи модда

Миќдор

Баркашид ва дод

Ќабул кард ва тайёр намуд

Доруи ќабулкардашударо ёрдамчии фарматсевт бояд таъљилан дар њузури фарматсевт барои тайёр кардани дору истифода бурда, пас аз он ба фарматсевт барои тафтиш пешнињод намояд.

Ба ёрдамчии фарматсевт додани воситањои доругии зањрнок барои тайёр кардани ду ва ё зиёда доруњо, ќатъиян манъ карда мешавад. Доруи моддаи зањрнокдошта, ки аз љониби як ёрдамчии фарматсевт тайёркунияш шуруъ гардидааст, ба дигар фармасевт дар шакли нотайёр бояд дода нашавад.

Дар дорухонае, ки аз руи штат танхо як фарматсевт дорад баъди баркаши (чекунии) воситаи доругии зањрнок дар пушти вараќаи дорухат њамчунин мувофиќи банди ќоидаи мазкур ќайд гузошта мешавад.

Тайёркунии доруњое, ки дар таркибашон воситањои доругии зањрнок дохиланд, дар асоси талаботњои технологияи шаклњои доруги ба роњ монда мешавад.

Мањлулњои дилориди ртут (сулема), ки ба маќсади зиддисирояти истифода мешаванд, бо эозин ё фуксин ранг карда шуда, дар ин бора дар рувараќ бо нишондоди ранкунандаи истифодашуда ќайд карда мешавад.

Доруњои тайёркардашудае, ки воситањои доругии зањрнок доранд, аз тарафи шахси онњоро тафтишкарда муњргузори гардида ё бо дар ќуттињои оњанин љойгир карда шуда, то додан дар љевонњои алоњидаи ќулфшаванда нигоњ дошта мешаванд.

Дар рувараќи доруњое, ки воситањои доругии зањрнок доранд, бояд нишон дода шуда бошад:

- номгуи шуъба (утоќ);

- нишондод («Барои сузандору», «Ќатрањо барои чашм» ва ѓайра);

- таркиби дору (бо забони лотинї);

- тарзи истифода;

- таърихи истењсол;

- имзои шахсон: тайёркунанда, тафтишкунанда ва дињандаи дору аз дорухона.

Ѓайр аз ин дар борхалтаи ин доруњо рувараќ бо навиштаљоти «Бо эњтиёт муносибат карда шавад» ширеш карда мешавад ва муњри «А» бо ранги сиёњ гузошта мешавад.

Склянкањое, ки дар онњо мањлулњои дихлориди ртут (сулема), сианиди ртут ва окситсианид дода мешаванд, бо рувараќ ба амал бароварда мешаванд:

- бо номгуи воситаи зањрнок ба забони руси ва нишондоди контсентратсияи мањлул;

-«Зањр»;

- бо тасвири косахонаи сар ва устухонњо бо шакли салиб;

- «Бо эњтиёт муносибат карда шавад».

Дар њолати вуљуд надоштани нишондодњои номбурда, додани доруњо аз дорухона, нигоњ доштан ва истифода бурдани онњо дар шуъбањо (утоќњо) манъ карда мешавад.

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда                                                      С.Н. Нидоев

Сардори Шуъбаи фарматсия

ва техникаи тиббї                                                                                        С. Исупов


Замима ба ќоидањои умумии бањисобгирї нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар дорухонањо

________________________________________________________________________________________________________

(номи муассиса)

Китоби

њисоби воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар дорухонањо

Номгўй______________________________________________________________

Моњ

Баќия дар таърихи 1

Даромад

Намудњои сарф

Таърихи рузи сарф

Сарфи моњона аз рўи

њар намуд алоњида

Сарфаи иумумии моњона аз њар намудњо

Баќия дар охири моњ

№ њуљљат ва таърихи

рўз

Миќдор

Њамагдар як моњ дар якљоягї бо баќия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Бо дорухати амбулатори

Муассисаи табобатї, дорухона

Шўъбаи дорухона

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда                                                                            С.Н. Нидоев


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

Ќоидањои бахисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар шуъба ва њуљрањои муассисањои табобатию пешгирї

Дар  дорухонањои   муассисањои  табобатию  пешгирї   ќоидањои   нигоњдории   воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, ки барои дорухонањо муќаррар карда шудданд, амал мекунанд.

Муассисањои табобатию пешгирие, ки дорухона надоранд, бояд воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсирро танњо дар шакли тайёр, ки дар саноат ё аптекањо тайёр карда шудаанд, ќабул намоянд. Доруворињои аз дорухонањо гирифтаи муассисањои табобатию пешгирї, ки воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир доранд, бояд дар тамѓакоѓазашон эзоњоти аниќ «Даруни», «Беруни», «Барои тазриќ», «Ќатрањо барои чашм» ва ѓайра, њамчунин рањами дорухонае, ки дорувориро тайёр кардааст, номи шуъба (утоќ), таркиби дорувори, ваќти истењсол ва имзои шахси тайёркарда, тафтишкарда ва супоридаи дорухонаро дошта бошанд.

Дар њолати дар борпеч мављуд набудани навиштаљоти зикргардида нигоњдорї ва истифодаи доруворињо дар муассисањои табобатию пешгирї иљозат дода намешавад. Баркашида коѓазпечкуни, пошидан (рехтан), баркашидан, рехтан, ба ќуттии шуъба андохтан, њамчунин ивази тамѓакоѓаз ќатъиян манъ карда мешавад.

Дар тамѓакоѓази доруворињое, ки моддаи зањрнок доранд, бояд муњри «А» бо туши сиёњ ва дар тамѓакоѓази доруњое, ки моддаи сахттаъсир доранд, муњри «В» бо туши сурх гузошта шуда бошад.

Воситањои доругии зањрнок бояд дар утоќњои алоњидаи тирезањояшон панљараи оњанин дошта нигоњ дошта шуда, дарњояшон бошад, бояд оњанин бошанд, ё ин ки аз ду тараф бо вараќаи оњанин мањкам карда шаванд.

Дар тарафи дарунии девораи љевон бояд навиштаљоти «А» бо нишондоди номгуи доруворињо ва вояи нињоии як ваќта ва шабонарузии онњо мављуд бошад.

Воситахои доругии сахттаъсир бояд алоњида дар љевонњои оњанин ё чубини ќулфшаванда, ки навиштаљоти «Б» дошта бошад, нигоњ дошта шаванд.

Доруворињо барои истеъмоли тазриќи бояд људо дар рафњои алоњида нигоњ дошта шаванд.

Захирањои воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар шуъбањо ва утоќњои муассисањои табобатию пешгирї набояд аз эњтиёљоти 5-руза зиёд бошанд

Барои нигоњ доштан ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир мудири шуъба (утоќ) ва њамшираи шавкати калон љавобгар мебошанд.

Калид аз љевони «А» ва «В» дар дасти шахсони љавобгар барои нигоњдории воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир нигоњ дошта шуда, шабона бошад ба духтури навбатдор супорида мешавад. Дар ин бора дар журнали махсус ќайд карда шуда, имзои супоранда ва ќабулкунандаи калидњо ва захираи воситањои доругии зикргардида гузошта мешавад.

Муассисањои табобатию пешгирї бояд дар љойњои нигоњдорї, утоќњои духтурони навбатдор ва њамширањои шавќат љадвали вояи нињоии якваќти ва шабонарузии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ва њамчунин љадвали моддањои зиддизањрнокшавиро дошта бошанд.

Бањисобгирии воситањои доругии зањрнок дар шуъбањои муассисањои тибби (утоќ, утоќи љарроњї, дар нуќтаи њамшираи шавќати навбатдор, амбулаторияи нуќтаи тиббї, љевони ёрии таъљилї, борхалтањо ва ѓайра) аз љониби шахсони масъул дар китоби ќайди доруњое, ки воситањои доругии зањрнок доранд, ба амал бароварда мешавад.

Дар   шуъбањои   муассисањои   тиббї,   ки   якчанд   утоќњо мебошанд,  утоќи тазриќї, нуќтаи њамширахои шавќат ва ѓайра доранд, бањисобгирии умуми шуъбавї гузаронида мешавад.

Дар шуъбањое, ки њамшираи шавкати калон аз руи штат дар назар дошта нашудааст, бањисобгирии воситањои доругии зањрнок аз љониби яке аз њамширањои шавќат, ки аз тарафи роњбари муассиса таъин карда шудааст, ба роњ монда мешавад.

Њамшираи шавќати калон аз болои бањисобгирї ва сарфи воситањои доругии зањрнок дар шуъба назорат намуда, дар њолати сарф нашуданашон онњоро ба дорухона бармегардонад.

Аз як шахси масъул ба шахси дигари масъул додани воситањои доругии зањрнок дар дохили шуъба бо гузоштани имзо дар китоби кайдњо ба амал баровард мешавад.

Дархост дар бораи додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир аз љониби шахси масъули моддї навишта шуда, аз тарафи мудири шуъба имзо гузошта мешавад.

Дар дархостњо барои воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир навиштани якчанд намуди доруворї ичозат дода мешавад. Дар онњо ному насаби бемор ва раќами таърихи беморї нишон дода мешавад. Бе ин маълумотњо воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир барои љевонњои ёрии таъљилї, ё ин ки сумкаи духтури навбатдор ва барои таъмини шабонаи беморон бо ин воситањои доругї дода мешаванд. Дар ин бора дар дархост баъди калимањои «Da signa» (O.5.): ќайд гузошта мешавад: «Барои љевони ёрии таъљилї» ва ѓайра.

Дархостњои муассисањои табобатию пешгирї барои гирифтани воситањои доругии зањрнок аз дорухонањо дар вараќањои алоњидаи муњрдор навишта шуда, аз љониби роњбари муассиса ё муовини он оид ба ќисми муолиљавї имзо карда мешаванд.

Дандонпизишкњо метавонанд бо имзои худ дархостњоро дар бораи гирифтани ангидриди мишяки дар шакли хамираи 50 фоизаи нитрати серебра дар кристалњо ва моеъњо бе њуќуќї додан ба дасти бемор нависанд. Ин дархостњо аз љониби роњбари муассиса ё муовини он имзо гузошта мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок дар дархостњо бо забони лотинї навишта мешаванд. Ѓайр аз ин, барои гирифтани воситањои доругии зањрнок барои тафтишот ва тањќиќоти клиники раќами таърихи бемори, ному насаб, номи падари беморе, ки барояш ин воситањо навишта шудаанд, нишон дода мешавад.

Аз як шуьба ба шуъбаи дигар додани воситањои доругаи зањрнок ва сахтгаъсир бо иљозати роњбари муассисаи табобатї ба амал бароварда мешавад.

Аз дорухона бо як борхат ба якчанд шуъба (утоќ) додани воситањои доругии зањрнок бо перетпасовка ва ивази минбаъдаи тамѓакоѓаз ва ѓайра, манъ карда мешавад.

Дар ваќти навиштани дархостњо барои воситањои доругии зањрнок он нуќтаро ба назар гирифтан лозим аст, ки љамъ намудани захираи зиёди доруњо дар шуъбањо ва утоќњои муассисањои табобатию пешгирї иљозат дода намешавад. Њаљми доруњои навишташаванда барои воситахои доругии зањрнок набояд аз эњтиёљоти 5-руза ва барои воситањои доругии сахттаъсир аз эњтиёљоти 10-руза ва дигар доруњо дар миќдори лозима барои эњтиёљоти љорї, ки аз љониби ташкилоти болои муайян карда мешавад, зиёд бошад.

Њаљми эњтиёљоти љорї аз љониби ташкилоти болои бо назардошти дури беморхона аз дорухона ва такрори гирифтани воситањои доруги ва дигар мањсулотњои тиббї аз он, вале чун ќоида, на зиёдтар аз 1 моњ, муайян карда мешавад. Дар њолатњои истиснои, мудири минтаќавии (вилоятии) шуъбаи тандурустии метавонад барои муассисањои табобатии алоњида њаљми эњтиёљоти љориро аз њаљми дар боло зикр гардида зиёдтар иљозат дињад ва ин амр бо фармони дахлдор собит карда мешавад.

Бањисобгирии шаъйи-миќдори дар китоби махсусе, ки раќамгузори гардида, духта шуда ва бо мухр ва имзои роњбари ташкилоти болои тасдиќ гардидааст, ба роњ монда мешавад (шакл зам карда мешавад).

Барои њар як номгуи воситањои доругї як вараќ људо карда мешавад.

Њама доруњо аз дорухонањо ба муассисањои табобатию пешгирї танњо дар шакли тайёр дода мешаванд. Дар шуъбањо ва утоќњои ин муассисањо тайёр кардани доруњо ва њамчунин таѓир додани борхалта ва тамѓакоѓази онњо манъ карда мешавад. Доруњо дар борхалтањои асли (заводи, фабрики ё дорухонагї), дар љевонњои ќулфшавандае, ки нуќтаи навбатдор мавчуданд, нигоњ дошта мешаванд. Ин љевон њаљм гуногун бошанд, вале онњо бояд амонат ва љойгиршавии таъмин намоянд.

Дар чевонњои тиббии шишагине, ки дигар таљњизоти тибби мавчуданд, нигоњ, доштани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир иљозат дода намешавад.

Дар шуъбањои љарроњї, табобатї, протседурї ва ѓайра доруњоро дар љевонњои ѓайришишагин ё мизњои љарроњї нигоњ доштан лозим аст.

Калидњо аз љевонњои бо доруњои гуруњњои А ва Б бояд танњо дар дасти шасони барои нигоњдории онхо масъул нигоњ дошта шаванд; шабона калидњо ба духтури навбатдор супорида мешаванд. Супоридани калидњо дар журнали махсус ќайд карда мешавад.

Журнали ќайди супоридани калидњо аз љевонњои А ва Б

Таърихи руз

Калидњоро супорид

Ќабул кард

Номгуй ва миќдор

Н.Н.Н.

Н.Н.Н.

Дар љойњое, ки доруњо нигоњ дошта мешаванд ва њамчунин дар нуќтањои духтурони навбатдор ва њамширањои шавкат бояд љадвали вояи нињоии якваќта ва шабонарузии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ва њамчунин љадвали моддањои зиддизањролудшави мављуд бошанд. Дар шуъбањои (утоќњои) муассисаи табобатию пешгирї доруњо ба беморон дар асоси наќшаи табобатї, ки дар вараќањои таъиноти тибии таърихи касали пурра баён карда шудааст, дода мешаванд. Барои ин њар як њамшираи шавќати палатагї ва протседури њар руза дар бораи воситањои доруги барои беморон ба миќдори лозимаи як навбати кори дархост менависад. Дар дархост номгуи воситаи доруги ва миќдори пурсидашаванда навишта мешавад. Дархостњо ба њамшираи шавќати калон пешнињод карда мешаванд ва у дарњол воситањои доругиро медињад. Пас аз ќабул кардани онњо, њамширањои шавќати палатагї ва протседури дар дархост ќайд мекунанд: ќабул карда шуд (+) ё ин ки рад карда шуд (-). Дархостњо дар журнали махсусе, ки њамчун хуљљати бањисобгирии воситањои доругии њамшираи шавќат аз њамшираи шавќати калон гирифта ба њисоб меравад, навишта мешаванд. Њамширањои шавќат дигар њуљљатњои бањисобгирии воситањои доругии ќабулкардашударо пеш намебаранд.

Ба беморон додани воситањои доругии зањрнок аз дигар доруњо алоњида ба амал бароварда мешавад.

Ба духтурон ва хамширањои шавќат додани (сузандору задани) воситахои доругии зањрнок ба беморон бе таъиноти хаттї дар таърихи бемори иљозат дода намешавад. Дар њолати њузур надоштани духтури муолиљавї, мудири шуъбаи муассисаи табобатї, ин гунна таъинотро метавонад духтури навбатдор амали созад ва дар ин бора њатман дар таърихи бемори ќайд карда мешавад.

Дар таърихи бемори таърихи рузи таъин намудан ва манъ кардани истеъмоли воситаи доругии зањрнок нишон дода мешавад.

Пеш аз додани (сузандору задани) воситахои доругии зањрнок њар даъфа номгўи он бо тамѓакоѓазаш ва мутобиќати доруњои таъингардида бо таърихи бемори, шакли зоњири, ранг ва ѓайра тафтиш карда мешаванд. Истифодаи доруњое, ки дар онњо аломатњои вароншавї (хирашавї, тахшинавї, буи бегона, намнокшавї ва ѓайра) зоњир шудаанд, ќатъиян манъ карда мешавад. Доруњо бо аломатњои вайроншавї дарњол гирифта шуда ба дорухона барои муайян намудани имконияти минбаъд истифодабари ва сабаби вайроншавии онњо супорида мешаванд.

Баъд аз сузандору задани воситањои доругии зањрнок, дар таърихи беморї дар бораи иљрои таъинот бо нишондоди номгуи воситаи доругї, миќдори он, таърихи руз ва ваќт, ки бо имзои шахси тазриќкарда тасдиќ мегардад, ќайд карда мешавад.

Сардори Раёсати ташкили

хизматрасонињои тиббї                                                      О.И. Бобоходљаев

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда                                                     С.Н. Нидоев


Замима

Ба ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва

додани воситањои доругии зањрнок ва

сахттаъсир дар шуъбањо ва њуљрањои

муассисањои табобатию пешгирї

__________________________________________________________________________________________________

(номгуи муассисаи табобатию пешгирї)

КИТОБИ

ЌАЙДИ ВОСИТАЊОИ ДОРУГИИ ЗАЊРНОК ВА САХТТАЪСИР

ДАР ШУЪБАЊО ВА ЊУЉРАЊОИ МУАССИСАЊОИ ТАБОБАТИЮ ПЕШГИРЇ

Номгуи восита________________________________________

Воњиди ченак__________________________________________

Воридот

Содирот

Ному насаб ва имзои рухсатдода

Баќия

Санаи ќабул

Тањвилгар сана ва № њуљљат

Миќдори мавод

Ному насаб ва имзои ќабулкунанда

Миќдори мавод

Ному насаб ва № таърихи бемор

Санаи рухсат додан

Миќдори мавод

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда                                                                        С.Н. Нидоев


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва

сахттаъсир дар анборњои дорухонањо (базањо)

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, новобаста аз шакли доруворї, дар анборњои дорухонањо бояд дар рафњои алоњида ва моддањои зањрнок дар сейфњо ё љевонњои оњанини ќулфшаванда нигоњ дошта шаванд. Тирезањо бояд панљарањои оњанин дошта бошанд ва дарњо оњанин бошанд ё бо оњан рупуш гардида бошанд ва аз ќисми дохилї бояд дари панљарагини оњанин дошта бошанд. Бино бояд бо сигнализацияи чароѓи ва овози љињозонида шуда бошад.

Утоќњои нигоњдории маводњои дорувории зањрнок пас аз анљоми кор бояд ќулф карда шуда, муњр ё пломибир кунонида шуда, калидњо, муњр ва пломбир бояд дар дасти шахси масъули нигоњубини маводњои дорувории зањрнок нигоњдори шаванд.

Барои нигоњдории воситањои доругии зањрнок мудири анбор ё ин ки шахсони бо фармони ваколатдор ба анбор љавобгар мебошанд.

Њуќуќи даромадан ба утоќњое, ки дар онњо воситањои доругии зањрнок нигоњ дошта мешаванд, фаќат ба шахсоне, ки бевосита бо онњо сару кор доранд, дода мешавад ва ин амр бо фармони мудири анбор тасдиќ карда мешавад.

Дар утоќњое, ки воситањои доругии зањрнок нигоњ дошта мешаванд, бояд тарозуњо, кифњо, хованњо, цилиндрњо ва дигар зарфњо барои чен кардани воситањои доругии зањрнок мављуд бошанд.

Шустушуй ва коркарди ин ашёхо бояд аз зарфњои дигар алоњида зери назорати фарматсевт гузаронида шавад.

Баркашида коѓазпечкунии воситањои доругии зањрнок бояд зери хавокаш ба амал бароварда шавад.

Дар ваќти ба анбор дохил шудани воситањои доругии зањрнок, мудири анбор ё шахси ба ин ваколатдор вазифадор аст, ки шахсан мутобиќати миќдори ќабулкардаи маводро тибќи њуљљатњои борхат тафтиш намояд.

Воситањои доругии зањрнок аз анбор танњо дар шакли муњркунонида хориљ карда шуда, дар айни замон, дар болои њар як борхалта ѓайр аз муѓртамѓае, ки равонкунанда, номгуйи маводи дохилии борхалта ва раќами анализро нишон медињад, бояд муњртамѓае бо навиштаљоти «Зањр» ва тасвири устухонњо ва косахонаи сар часпонида шуда бошад.

Дар коѓаз ва ё селофан додани воситањои доругии зањрнок манъ карда мешавад.

Воситањои доругии сахттаъсир метавонанд њам дар љевонњо ва њам дар рафњо нигоњ дошта шаванд.

Дар анборњои дорухонањо нигоњ доштани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсире, ки дар таљрибаи тиббии Љумњурии Тољикистон истифода намешаванд, манъ карда мешавад.

Бањисобгирии миќдорї дар китоби бањисобгири ва гардиши воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар анборњо (базањо) дар асоси ќоидањои мазкур ба роњ монда мешаванд (шакл зам карда мешавад).

Дар китоби бањисобгирї њамаи вараќањо раќамгузорї гардида, духта шуда, бо мухри ШММН назди ВТ ЉТ, бо имзои роњбар тасдиќ карда мешаванд.

Баркашида коѓазпечкунии воситањои доругии зањрнок дар китобњои алоњидаи баркашида коѓазпечкунии химфармпрепаратњо (молњо) ќайд карда мешавад. Дар китоб шахсоне, ки баркашида коѓазпечкуниро ба амал бароварданд ва назоратчиёни он имзо мегузоранд.

Норасогии амалии (зиёдатии) воситањои доругии зањрнок дар њудуди њадди сарф, ки дар натиљаи баркашида коѓазпечкуни њосил гардидааст, дар ваќти инвентаризатсия дар асоси китоби ќайд бо санади аз њисоббарори (гирифтани баќия) дар китоби бањисобгири навишта мешавад ва аз њисоб бароварда мешавад (ба њисоб гирифта мешавад). Нусхаи санад ба ташкилоти болои пешнињод карда мешавад.

Санад аз љониби комиссияе, ки мудири анбор таъин намудааст, навишта мешавад. Дар графаи «Номгуи воситањои моддї» барои њар як номгуи воситањои доругии зањрнок заводи тайёркунанда, раќами серия, раќам ва таърихи тањќиќи заводи нишон дода мешавад.

Гирифтани чашак барои гузаронидани тањќиќоти назорати дар асоси акти гирифтан барои тањќиќот (тафтиш) амали карда мешавад. Асос барои аз њисоб баровардани воситањои зањрнок дар анборњои нигоњдори ва ба њисобгирии лабораторияи тањќиќотї-назоратї санад ба шумор меравад. Дар анборњо дар асоси санад бањисобгирии воситањои доругии зањрноке, ки барои тањќиќот ба лабораторияи тањќиќотї-назоратї мерасанд, ба роњх монда мешавад.

Воситањои доругии зањрнок дар шакли тоза , ки ба њайси реактивњо ва стандартњо истифода мешаванд, дар китобњои алоњидаи бањисобгирии наќд ва гардиши воситањои моддии шуъба ва умуман лаборатория ба њисоб гирифта мешаванд. Барои њар як номгуй дар китоб њисоби моддии алоњида кушода мешавад.

Воситањои доругии зањрноке, ки бо санад барои тањќиќот (чашак) гирифта шудаанд, ѓайр аз ин дар китобњои ќайди тањќиќоти (тафтишоти) воситањои модди ба њисоб гирифта мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир аз анборњо бо дархостњои алоњида (нарядњо, разнарядкањо) дода мешаванд.

Дар ин њуљљатњо баъд аз номгуи воситаи доругї дар ќавс бо њарф миќдори он, ки барои додан муайян шудааст, нишон дода мешавад.

Аз анбор ба ќабулкунанда воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар сурати мављуд будани ваколатномаи алоњида дар бораи њуќуќи гирифтани ин воситањо, ки бо тартиби муќарраргардида амалї гардидааст, дода мешаванд. Муњлати амали ваколатнома аз 10 руз бояд зиёд набошад.

Борпеч кардани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир мувофиќи ќоидањои борпечкунии воситањои доругии химиявї-фарматсевтї, ки аз љониби ВТЉТ тасдиќ карда шудааст, амалї карда мешавад.

Дар борхалта (банкањо, склянкањо) бо воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ѓайр аз тамѓаи муќаррарї тамѓаи зерин часпонда мешавад: «Эњтиёткорона муносибат карда шавад», «Зањр», бо тасвири устухонњои салибї ва косахонаи сар. Зарф (банкањо, склянкањо) бо воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, њамчунин ќуттии воситањои доругии мухаддир дар ампулањо, ки борпечи саноатияшон вайрон шудааст, аз нав муњр ё пломбир карда мешавад.

Воситањои доругии зањрнок дар ќуттињои мустањкам љойгир карда мешаванд ва сипас бо симњо печида шуда, пломбир карда мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир якљоя бо дигар амволи тиббї бо риояи ќоидањои дар наќлиёт амалкунанда интиќол дода мешаванд.

Сардори Шуъбаи моддахои

махсус назоратшаванда С.Н. НидоевЗамима

Ба ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва

додани воситањои доругии зањрнок ва

сахттаъсир дар анборњои дорухонањо (базањо)

__________________________________________________________________________________

номгуи анбори дорухонагї (база)

КИТОБИ

Њисоби воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар анборњои дорухонањо (базањо)

Номгуи восита_______________________________________________________

Воњиди ченак________________________________________________________

Даромад

Даромад дар як моњ бо баќия

Сарф

Масраф њамагї дар 1 моњ

Баќия

Ному насаб ва мизои шахси масъулини модди

Моњ

Баќия дар авали моњ

Аз ки ќабул шудааст

Таъминкунанда дар як моњ бо баќия

Миќдор

Ба ки дода шуд

№ њуљљат ва  таърих

Миќдор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Сардори Шуъбаи моддахои

махсус назоратшаванда С.Н. Нидоев


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

Ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва

сахттаъсир дар ташхисгоњњои назоратию-аналитикии муассисањои дорусозї ва муассисањои таълимии соњаи тандурустї

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, бањисобгирии миќдорї тааллуќ, доранд ва њамчун реактив дар шакли тоза истифода карда мешаванд, бояд дар љевонхњои алоњидаи оњанин ё чубини ќулфшаванда нигоњ, дошта шуда, шабона муњр кунонида ё пломбиркунонида мешаванд. Дар њолати ба маќсади илмї истифода шудани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир, дар протоколи мушоњида (тадќиќот) дар бораи харљи онњо ќайд карда мешавад ва дар ин асос ведомости муќоисавї тартиб дода мешавад. Тадќиќоти тафтишотї-тадќиќотии воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ва бањисобгирии онњо дар лабораторияхои тафтишотї-ташхиси шахсан аз љониби мудири лаборатория ё шахси онро ивазкунанда ба амал бароварда мешавад.

Бањисобирии ташхисњо ва харљи чашакњо дар китоби ќайди воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир барои ташхис амали карда мешавад. (шакл замима карда мешавад). Ќайдњо дар ин китоб дар бораи натиљаи тадќиќот, харљи чашакњо ва реактивњо, ки барои ташхис гирифта шудаанд, дар асоси протоколи гузаронидани онњо гузошта мешаванд.

Чашакњои воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ва реактивњое, ки дар аснои ташхис сарф шудаанд, аз руи ведомости муќоисавии њарруза ба харљ дохил карда мешаванд, боќимондаи онњо бошад, ки бекор гаштаанд, ба воситаи санади њолати техники нобуд карда мешаванд. Сводная   ведомость   составляется   на  основании  данных   книги   учета   анализов   (испытаний) материальных средств. При небольшом ежедневном расходе ядовитых лекарственных средств сводная ведомость не составляется, а списание производится непосредственно на основании записей в книге учета, о чем в последней делается отметка.

Ведомости муќоисавї дар асоси маълумотњои китоби ќайди ташхисњои (мушоњидањо) воситањои модди тартиб дода мешавад. Дар њолати зиёд набудани харљи њаррузаи воситањои доругии зањрнок ведомости муќоисави тартиб дода намешавад, балки ба сарф додани онњо тибќи китоби ќайдњо амали гардонида мешавад.

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир барои маќсадњои таълими тибќи нишондоди дастури методи ба омузгор (роњбари таълими) дода мешаванд. Ба харљ додани онњо моње як маротиба тибќи ведомости муќоисавї ба амал бароварда мешавад.

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир ба ходими илми барои як рузи таълими дода мешаванд (ба омузгор барои як дарс) ва худи њамон руз ба воситаи китоби харљи лаборатория (кафедра) аз њисоб бароварда мешаванд. Воситањои доругии истифода нашуда баргардонда гирифта мешаванд.

Воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир барои маќсадњои илми дар ташкилотњои илми-тадќиќоти мувофиќи дархост, ки аз љониби роњбар ё муовини он имзо шудааст, дода мешаванд.

Мањлулњои реактивњо, ки воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир доранд, баъд аз анљоми кор бояд дар љевонњои алоњидаи ќулфшаванда нигоњ дошта шаванд.

Воситањои доругии тайёре, ки воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир доранд ва барои
ташхис ба лаборатория дохил гардидаанд, аз дигар воситањои доруги алоњида дар љевонњои оњанин нигоњ дошта мешаванд.

Моддањои зањрноки махсус: ангидриди мышяки, натрия арсенати кристали, стрихнин нитрат, ртути дихлорид (сулема), бруцин, никотин фосфор, кислотаи синили ва намакњои он хлорпикрин ва сероуглерод бояд дар шуъбаи махсус људошудаи дар сейфњо нигоњ дошта шаванд.

Барои   нигоњдории   моддањои   зањрнок   мудири   лаборатюрия ва шахсони бо   фармони лабораториябаин ваколатдор љавобгар мебошанд.


Калидњо аз сейфњо (љевонњо) бояд дар дасти мудири лаборатория ё шахсони ба ин ваколатдор нигох дошта шаванд.

Воситањои доругии зањрнок ё доруњое, ки моддаи зањрнок доранд ва ба провизор-аналитик барои ташхис дода шудаанд, бояд дар дасти провизор-аналитик маќфул нигоњ дошта шаванд.

Воситањои доругии зањрноке, ки барои ташхис гирифта шудаанд, баъди ташхис 3 моњ нигоњ дошта мешаванд, сипас боќимондаашон бо иљозати ШММН назди ВТ ЉТ барои эњтиёљоти лаборатория истифода карда шуда, бо санадњои дахддор аз њисоб бароварда мешаванд; воситањои доругии зањрноки иллатнок баъди сарфи муњлати нигоњдори тибќи ќоидањои амалкунанда нобуд карда мешаванд.

Боќимондаи шаклњои дорувори, ки маводњои зањрнок доранд:

А) аз дорухонањои шањри воридшуда 10 руз;

Б) аз дорухонањои дењот воридшуда 20 руз нигоњ дошта мешаванд ва пас аз он аз љониби комиссия дар њузури на камтар аз 3 нафар бо санад нобуд карда мешаванд.

Моддањои зањрноке, ки њамчун реактив истифода мешаванд, бояд дар њар як борхалта муњртамѓа дошта бошанд: номгуи дору, «Зањр» бо тасвири устухонњо ва косахонаи сари ихтисора ва њамчунин «Эњтиёткорона муносибат карда шавад».

Њуљљатњои моддањои зањрнок бояд дар дасти шахси масъули онњоро нигоњдоранда муддати 2 сол нигоњ дошта шаванд ё то аз љониби кормандони ШММН назди ВТ ЉТ санади муќоиса карда шавад.

Воситањои доругии сахттаъсир метавонанд њамроњи дигар воситањои доруги нигоњ дошта шаванд.

Реактивњое, ки барои корњои љорї лозиманд, метавонанд бо тартиби умуми нигоњ дошта шаванд, захираи онњо бошад, бояд дар љевонњои ќулфшаванда њифз гарданд.


Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда С.Н. Нидоев


Директори генералии Маркази

давлатии экспертизаи доруњо                                                      Б.М. ХолназаровЗамима

Ба ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар ташхисгоњњои назоратию- аналитикии муассисањои дорусозї ва муассисањои таълимии соњаи тандурустї

_________________________________________________________________________

(номи муассиса)

КИТОБИ

Њисоби воситахои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар ташхисгоњњои назоратию-аналитикии

муассисањои дорусози ва муассисањои таълимии соњаи тандурустї

Номгуи восита___________________________________________

Воњиди ченак ____________________________________________

Даромад

Сарф

Санаи  ќабул

Таъминкунанда, № њуљљат ва таърих

Миќдор

Ному насаб ва имзои шахси масъули модди

Санаи додан

Ному насаби ќабулкунанда

Бок адом маќсад

Миќдор

Имзои ќабулкарда

Ному насаби рухсатдода

Баќия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда С.Н. Нидоев

Замима

Ба ќоидањои бањисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар муассисањои дорусозие, ки ба истењсоли воситањои доруги машѓуланд.

________________________________________________________________________________

(номгуи ташхисгоњи назоратию- аналитикї)

КИТОБИ

Њисоботи воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир барои тањлил дохилшуда

Номгуи восита_______________________________________

Воњиди ченак________________________________________

Даромад

Сарф

Миќдори сарф

кардашуда

Натиќаи тањлил

Баќияи тањлил

Ќайди оиди додан ба амбор ё нест кардани баќия аз тахлил

Ному насаби мудири лаборатория

Номунасаби кимиё-тањлилгар, гузаронандаи тањлил

№ п/п, № ташхис

Санаи дохилшавї

Корхонаи истењсолии дорусози ва № хуччат

№ силсилави ё ченак

Миќдор

Таърих

Миќдори аввалин

Таърихи гузаронидани тањлил

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда С.Н. Нидоев


«Тасдиќ шудааст»

бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 03.10.2005с. №536

Ќоидањои бахисобгирї, нигоњдорї ва додани воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир

дар муассисахои дорусозие, ки ба истењсоли воситањои доруги машѓуланд

Дар корхонахои истењсолии дорусози воситањои доругии зањрнок, новобаста аз шакли доруворї, бояд дар љевонњои оњанин ё сейфњо дар утоќњои тирезањои панљараи оњаниндор дошта ва дарњояшон оњанпуш кунонида шуда ва аз дарун дари панљаравии оњанин дошта бошанд, нигоњ дошта шаванд.

Нигоњ доштани воситањои доругии зањрноке, ки барои истеъмол дар таљриба тиббии Љумхурии Тољикистон иљозат дода нашудаанд, манъ аст.

Барои нигоњдории воситањои доругии зањрнок ва њуљљатњои воридоти-хориљоти роњбари корхона ё ин ки шаксони бо фармони корхона ба ин кор ваколатдор љавобгар мебошанд.

Утоќњо ва љевонњое, ки дар онхо воситањои доругии зањрнок нигоњ дошта мешаванд, пас аз анљоми кор боад ќулф карда шуда, муњр ё пломбир кунонида шуда, калидњо, муњр ва пломбир бояд дар дасти шахси масъули нигоњубини воситањои доругии зањрнок нигоњдори шаванд.

Бањисобгирии миќдори аз руи китоби ќайд ва муомилаи воситањои доругии зањрнок ва сахттаъсир дар анборњои дорухонахо (базањо) тибќи дастури мазкур бурда мешавад.

Сардори Шуъбаи моддањои

махсус назоратшаванда                                                        С.Н. Нидоев

Раиси КВД «Комитети

Таджикфарминдустрия»                                                                  Д.Н. Джамшедов

 

Обновлено 04.02.2017 13:27