Тамоку ва зарари он ба саломатӣ Печать
Автор: Комрон   
15.03.2021 07:04

Тамоку ва зарари он ба саломатї

26 феврали соли 2021 дар Муассисаи таълимии давлатии “Литсейи № 2 барои хонандагони болаёќати шањри Душанбе” конференсияи илмї- назариявї дар мавзўи “Тамоку ва зарари он ба саломатї” баргузор гардид.

Дар конференсияи мазкур мутахассисони шуъбаи пешгирии нашъамандии Муассисаи давлатии “Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї”-и Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон даъват ба амал оварданд.

Маќсади чорабинї ин баланд бардоштани сатњи маърифатнокии насли наврас ва љавонон оид ба зарари тамоку ба саломатии инсонро дар бар мегирифт.

Мутахассисони соњаи тиб дар навбати хеш оид ба таърихи тамоку ва зарари истеъмоли он ба инсоният сухан карданд. Истеъмоли мањсулоти аз тамоку тайёркардашуда сабаби асосии фавти нобањангом дар љањон мебошад. Тамоку дар таркибаш моддањои кансерогение, ки ќобилияти хурўљи пањншавии беморињои омос ва саратон, инчунин элементњои радиоактивї (никотин)-ро доро мебошад. Исбот гардидааст, шахсоне, ки худ тамоку намекашанд ва дар баъзе њолатњо маљбур мешаванд, ки аз дуди ѓализи он нафас кашанд, онњо низ метавонанд ба беморињои саратон гирифтор шаванд. Зањролудшавї бо никотин, асосан ба системаи асаб, системаи дилу рагњо ва системаи роњњои нафас таъсири манфї мерасонад.

Тамокукашї- яке аз сабабањои хурўљи асабонияти тамокукашон мебошад, махсусан инро дар ноболиѓон ва љавонон мушоњида кардан мумкин аст. Онњо хашмгину бадќањр шуда, хуб хоб намераванд ва парешонхотир мегарданд. Хотираву эътиборнокиашон заиф гардида, амалу фикрониашон вайрон мегардад.

Нос низ хокаи омехта аз моддањои зањролуди растанї мебошад. Ќисмати асосии носро гарди тамоку ва ишќор (оњаки шукуфта) ташкил медињад. Расман нос маводи нашъадор њисобида намешавад. Аммо маълум аст, ки нос дар таркибаш иловањои гуногун дорад ва истеъмолкунандагони он метавонанд ба осонї ба беморињои дарди рўда, паразитї, узвњои њозима, саратони забон, лаб ва ѓайра сироят ёбанд. Њангоми истеъмоли мањсулоти аз тамоку тайёркардашуда вобастагии никотиниро ба вуљуд меорад, ки вобастагии он ба монанди маводи нашъадор ривољ меёбад.

Дар баробари ин, аз љониби омўзгорони литсей вобаста ба баланд бардоштани њисси ватандориву ватанпарастї бањри пойдор намудани ватани азизамон маърўза хонда шуд, инчунин рў овардани љавонон бештар ба китобхонї, варзиш ва дигар шуѓлњои манфиатовар, инчунин тарзи њаёти солимро пешаи худ донистан аз љониби мутахассисони соњаи тандурустї баён гардид.

Дар фарљоми конференсияи илмї- назариявї ба омўзгорон ва хонандагони литсей китобчањо ва вараќањои иттилоотї оид ба пешгирии истеъмоли мањсулоти аз тамоку тайёркардашуда ва пешгирии нашъамандї аз љониби Муассисаи давлатии “Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї” таќсим гардид.